Licitatii 10.10.2017

Dos.ex.nr. 460/2012
Din 01.09.2017

PUBLICATIE DE LICITATIE

 
                Cu privire la cererea de executare silita imobiliara solicitata de creditoarea BANCA COMERCIALA ROMANA PRIN TONESCU FINANCE S.R.L., cu sediul in Bucuresti - 014476, Calea Floreasca, nr. 246C, bl. CLADIREA SKY TOWER, et. 11, cu sediul ales la ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL, Sector 1, impotriva debitorilor AGUTOAIA Constantin, CNP: 1650407080011, si AGUTOAIA Marioara, CNP: 2690301211665, ambii cu domiciliul in Halchiu - 507080, Str. Ghimbavului, nr. 61, Judetul Brasov, pentru recuperarea diferentei de debit in cuantum de 527,12 EUR (la cursul BNR din ziua platii) + 167.259,71 Leireprezentand debit si cheltuieli de executare, la care se vor adauga cheltuielile de executare si urmarire care se vor efectua pana in ziua licitatiei, respectiv se vor cuantifica,
                Avand in vedere titlul executoriu constand in contract de credit pentru emiterea cardului de credit nr. 28/25.09.2008 emis de Banca Comerciala Romana SA., act aditional nr. 28A/03.12.2008, , act aditional nr. 28/A/03.12.2008, contract de garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al contului curent nr. 28/25.09.2008, contract de fidejusiune nr. 28/03.12.2008, act aditional nr. 28/C/30.09.2010, contract de credit nr. 32/07.10.2008 emis BCR, act aditional nr 32/A/01.06.2009 la contractul de credit nr. 32/07.10.2008, act aditional nr. 32/B/30.09.2010 la contractul de credit nr. 32/07.10.2008 emis BCR, contract de garantie reala mobiliara fara deposedare nr. 32/07.10.2008, contract de garantie reala mobiliara autentificat sub nr. 831/07.10.2008 de catre BNP Miess Georgeta, contract de credit nr. 32/07.10.2008 emis BCR , contract de credit nr. 31/07.10.2008 emis BCR, contract de garantie reala mobiliara autentificat sub nr. 830/07.10.2008, contract de garantie reala mobiliara fara deposedare nr. 31/07.10.2008 emis BCR, act aditional nr. 2/D/30.09.2010 la contractul de credit nr. 2/04.10.2007, act aditional nr. 2/C/22.10.2009, contract de garantie reala imobiliara  nr. 937/22.10.2009, act aditional nr. 2/B/18.09.2009, act aditional nr. 2/A/25.09.2008 la contractul de credit nr. 2/04.10.2007, act aditional nr. 2/A/25.09.2008la contractul de credit nr. 2/04.10.2007, contract de fidejusiune nr. 2/25.09.2008, contract de garantie reala mobiliara nr. 2/04.10.2007, contract de credit nr. 2/04.10.2007 emis BCR , procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare din 31.07.2012 emis de B.E.J. Manolache Marcel Iulian, Incheierea Judecatoriei Brasov de incuviintare a executarii silite din data de 08.08.2012 , prin care se constata creanta certa, lichida si exigibila a creditoarei care a solicitat inceperea executarii silite imobiliare in baza art.504 C.pr.civ. si urmatoarele.
                Prin prezenta se aduce la cunostinta publica generala si a celor interesati ca in data de 10.10.2017, ora 10:00 la sediul biroului nostru din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1, jud.Brasov,are loc licitatia publica in vederea vanzarii imobilului situat in Halchiu - 507080, Str. Ghimbavului, nr. 61, Judetul Brasov, proprietatea debitorilor AGUTOAIA Constantin si AGUTOAIA Marioara, identificat prin CF nr. 100938 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 4055, C.F. nr. 100936 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 6150, C.F. nr. 100937 provenit din conversia de pe hartie a C.F. nr. 6151 si nr TOP (100,101)/1, (100, 101)/2 si nr. cad. (100, 101)/3.
                La intocmirea procesului verbal de situatie s-a constatat ca imobilul licitat are urmatoarea componenta :casa de piatra compusa din 2 camere, bucatarie, camara, hol, baie, terasa, pivnita , magazie, sura, grajd si teren de 1318, 20 mp, teren de 336 mp si teren de 336 mp.
                Pretul de strigare al imobilului este de 417.750,00 Lei, pret ce a fost redus  la 75% din pretul stabilit in cond.art. 500 al.2 si 411 al.3 C.pr.civ. de catre expert tehnic ing. LEDAN MUNTEAN SANDOR  conform expertizei din MAI 2014  aflata la dosarul nostru de la fila 183 la fila 302(cate o copie a expertizei fiind comunicata atat creditoarei cat si debitorilor).
                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului situat in Halchiu - 507080, Str. Ghimbavului, nr. 61, Judetul Brasov, să-l anunţe executorului judecătoresc înainte de data stabilită pentru licitatie, sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după acea dată.
Conditii de licitatie :
                1.Cei care doresc sa liciteze sunt obligati sa depuna, pana in ziua licitatiei, oferte de cumparare si o cautiune de 10% din pretul initial de strigare, pe recipisa de consemnare la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc si care va fi atasata ofertei. Sunt scutiti de a depune aceasta cautiune creditorul privilegiat, creditorul ipotecar si coproprietarii.
                2.Pretul integral al imobilului se va achita in termen de 30 de zile de la data vanzarii.
                3.Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau intabulare in cartea funciara.
                4.Daca nu sunt intrunite conditiile de mai sus sau nu sunt licitatori, o noua licitatie se va ordona, la cerere, in decurs de cel mult 60 de zile calculate de la data publicarii licitatiei
                5.Dupa plata integrala a pretului si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut de art.401 al.1 lit.a C.pr.civ, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare.
                Prezenta publicatie a fost emisa de Birou Executor Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN, la data de 01.09.2017.
                Dosarul executional va putea fi consultat de cei interesati la sediul Biroului Executorului Judecatoresc MANOLACHE MARCEL IULIAN din mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 68,  bl.3, sc.B, ap.6, et.1,  jud. Brasov.
                Prezenta publicatie se aduce la cunostinta prin comunicare creditoarei, debitorilor, Administratiei Financiare, prin afisare la sediul Judecatoriei Brasov, pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, la sediul Primariei Loc. in circumscriptia careia se afla situat imobilul supus executarii silite, la sediul biroului nostru si la locul situarii imobilului iar la cererea creditoarei si pe cheltuiala sa si prin publicare in ziare mai raspandite.
EXECUTOR JUDECATORESC,
MANOLACHE MARCEL IULIAN
Contact Executor Judecatoresc